1 01NORTH View  ±±œÚƒÒÓ´Õº.jpg
2 02East View  ∂´œÚƒÒÓ´Õº.jpg
3 04The library, administrative office perspective  Õº Èπ›°¢––’˛∞Ïπ´Õ∏ ”Õº.jpg
4 05The library, administrative office courtyard Perspective  Õº Èπ›°¢––’˛∞Ïπ´ƒ⁄Õ•‘∫Õ∏ ”Õº.jpg
5 06Student apartment Perspective  —ß…˙π´‘¢Õ∏ ”Õº.jpg
6 07Training building Perspective   µ—µ¬•Õ∏ ”Õº.jpg
Jimo training center.jpg
prev / next